دانلود بروشور    دانلود بروشور

ثبت نام    ثبت نام

جدول هزینه ها    جدول هزینه ها

افزودن به تقویم    افزودن به تقویم

درباره مرکز توسعه اطلاعات کاربردی    درباره مرکزتوسعه اطلاعات کاربردی

     

مرکــز توسعــه اطــلاعـات کاربــردی برنامــه فعــالیت هــای خـود رادربرگــزاری رخــدادهــا بر پایــه نیــازهــای زیرساختــی و حیــاتی سازمــان های کشــور تعــریف و به نمــایش مــی گــذارد.

 اهمیــت امــن ســازی سیستــم هــای کنتــرل صنعتــی درســازمــان هــای مهــم و اثرگــذار امــروز،در حــوزه هــای شــالــوده ای و حیــاتی کشــور به دلیــل شــرایــط ویــژه سیــاســی و ژئوپلتیــک جمهــوری اســلامــی دوچنــدان بیشتــر از سایـرکشــور هــاست.در واقــع حتــی به جــرات مــی تــوان گفــت کشــورهــای متــخاصــم نظــام سلطــه برنامــه تخــریب و انهــدام زیــرســاخــت هـای کشـورهــای مستقـل راجــزء راهبــردهـای اصلــی تنــازع و تهــاجـم خـودقــرارداده اند و از این رو وجــوب پرداختــن به ایـن جــریان چه از منظــر فنـی ونـرم افـزاری و چه از نگــاه تامیـن منــابع مالـی جهـت تجهیــز ساختــارسخـت افــزاری ، بسیــارمهــم و سرنوشــت ســاز اســت.

لــذا مــرکـز توسعــه اطــلاعـات کاربردي در نظــر دارد با همکــاري و حمايت هولدينگ فولاد مبارکه اصفهان و ساير شرکتها و صنايع بزرگ و مادر و همچنين سازمانها و نهادهاي مسئول در اين حوزه همچون سازمان پدافند غير عامل اقدام به برگزاري کنفرانس  امنيت " جهت دستيابي به  نمايد.

چـه کســـانــی در ایــن همـــایــش شــرکـت مـی کننــد:

 

مدیــران،ســرپرستــان،بازرســان،مهنـدســان،و متخصصــان حرفـه ای واحـدهــای:

سیستـــم هــای بــرق - قــدرت / یکپــارچــگی - طــراحی سیستــم / اســکادا / سیستــم هـــای کنتــرل - اطلــاعات / ICT / واحــدهــای مهندسی کــارخــانه / اتوماسیــون / برق و ابـــزار دقیـــق / تولیـــد بــرق / عملیـــات - تکنیـــکال / امنیــت سایبــری / پــروژه

و ازصنـــایـع:

  • بــرق - قدرت و خدمــات عمومــی ( آب ، برق ، گاز، تلفن و...)
  • نفــت و گــازوپتــروشیمــی
  • آب و فاضــلاب
  • معــدنی (فــولاد،مــس،روی و...)
  • فنــاوری اطلــاعــات و ارتبـــاطــات
  • حمــل و نقــل
  • EPC
  • دولــت
  • تولیــد
   


Copyright © 2014. All rights reserved. AIDI Group

Quick Links

AIDIology

Think Tank

Our Road Map

Our Noble Philosophy

The Executive Team

Be our Speaker

Partner

Contact Us